پيوستن اعتصاب بازاريان شهر سقز همراه با ديگر شهرهاى شرق كوردستان

پيوستن اعتصاب بازاريان شهر سقز همراه با ديگر شهرهاى شرق كوردستان

Kmmk,
بعد از شهرهاى مرزى مريوان ، بانه و جوانرو كه به علت بستن دروازه هاى مرزهاى مابين شرق و جنوب كوردستان كه تنها راه امكان براى بدست آوردن مايحتاج زندگى كولبران و كاسبكاران اين مناطق ميباشد و همچنين تأثير زيادى در دگرگونى زندگى مردم و بازاريان دارد ، مردم شهرهاى مرزى با بستن مغازه ها و پهن كردن سفره خالى با شيوه اى متمدانه اعتراض خود را بيان كرده و دست به اعتصاب زده اند ، شهر سقز نيز در دومين روز از اعتصاب خود بسر مى برد و شهر توسط نيروهاى امنيتى مليتاريزه شده و از تجمع مردم جلوگيرى مى كنند و با توهين ، تهديد مردم را زده و فيلم بردارى مى كنند.

لازم به ذكر است كه ، اقتصاد ايران در ركود شديد قرار دارد و با محاصره اقتصادى شرق كوردستان مى خواهد همه سياستهاى غلط خود را در رابطه با اين ركود به مردم اين منطقه تحميل كند ، چونكه تنها بخشى از ايران هست كه تا كنون سرزنده و با شيوه ى مدنى و صلح طلبانه حقوق و آزاديهاى خود را خواسته و بر عليه فساد و تبعيض روبرو شده است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان