انتقال یک شھروند زن کورد بە زندان مرکزی سنە

KMMK:یک شهروند زن کورد بە نام “شتاو فاروقی ” که در تاریخ ۳ فوردین ماه سال جاری از بازداشتگاە تبریز به زندان مرکزی جمهوری اسلامی ایران در شھر سنه منتقل شد.

لازم بە ذکر است که نامبرده جهت دیدار با بستگان خود به ترکیه سفر کرده بود و در هنگام بازگشت در تبریز از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده بود وتا کنون از اتهامات وارده به نامبردە هیچ گونه خبری منتشر نشده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان