خودکشی مرد۵۰ سالە در دیواندرە 

KMMK:
۱۴ اسفندماه ۱۳۹۶ یک مرد ۵۰ سالە در خیابان آزادگان شهر دیواندره در استان سنە واقع در شرق کوردستان بانام «صدیق شهبازی» بە دلایل نامعلومی دست بە خودکشی زدە و جان خود را از دست دادە است. گزارش شدە است کە این مرد خود را حلق آویز کرده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان