حكم اعدام هدايت عبدالله پور اهل شنو ( اشنويه)

حكم اعدام هدايت عبدالله پور اهل شنو ( اشنويه)

به نقل از منابع جمعيت حقوق بشر كوردستان، هدايت عبدالله پور اهل شهرستان شنو به اتهام اقدام عليه امنيت ملى و عضويت در حزب دمكرات كردستان ايران به دو بار اعدام محكوم شد.
وى در روزهاى گذشته مجدداً به اعدام محكوم گرديد. وى در ٢٦ خرداد ٩٥ به همراه ٦ تن ديگر در روستاى قره سفلى از توابع شنو دستگير شد. اين افراد پس از در گيرى سپاه با اعضاى حزب دمكرات متهم بودند كه به اعضاى حزب غذا و مكان استراحت داده اند. اين در حاليست كه بستگان اين افراد اين اتهام را رد كرده اند و سپاه به منظور ايجاد رعب در اين منطقه اين اتهام را به اين افراد وارد كرده است. وى در مدت ٤ ماه ونيم بازداشت اوليه فقط ٥ دقيقه با پدرش تماس تلفنى داشته و مجبور شده به فارسى صحبت كند.
او شنوايى يكى از گوشهايش را در اثر شكنجه از دست داده است و هيچ مدركى كه نشان دهد وى عضو حزب دمكرات است وجود ندارد و به اين اتهامات وارده اعتراف نكرده است ولى چون شاكى وى سپاه است به اعدام محكوم شده است.

جمعيت حقوق بشر كردستان