نگرانی از نابودی طبیعت پیرانشار به دلیل برنامه های ناکارآمد دست اندرکاران

نگرانی از نابودی طبیعت پیرانشار به دلیل برنامه های ناکارآمد دست اندرکاران

در طول سال های گذشته طبیعت ایران بخصوص طبیعت شرق کوردستان به دلیل نبود برنامه ریزی آنچنانی و سیاست سیستماتیک از بین بردن طبیعت کوردستان ، با خطر جدی مواجه شده است .

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان ،دست اندرکاران و گردانندگان جمهوری اسلامی ایران اقدام به ساخت چندین سد متعدد در شهرستان پیرانشار و چندین مکان مختلف در این منطقه و انتقال آب منطقه گردشگری خرپاپ کرده اند .همچنین پروژه ساخت سد باوله که باعث کندن صدها کیلومتر تونل و راه ها و جاده سازی های مربوط به این سدها و بندابها در طول زمان باعث فاجعه ی بزرگ زیست محیطی مثل تغییر در الگوی بارش برف به باران ، کم شدن آب مزارع و دامداران و خشک شدن آب رودخانه ها و جویبارها ، خواهد شد

جمعیت حقوق بشر کوردستان