خودکشی /اوج گرفتن میزان خودکشیها در کامیاران

در گزارشی کە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است ، روز جمعە ۱ دیماه ۱۳۹٦ شمسی فردی بە نام گلمراد عزیزی در منزل شخصی خویش اقدام بە حلق آویز نمودن خود کردە و جانش را از دست دادە است .

گلمراد عزیزی عیال وار ، دارای ٥ فرزند و در کامیاران از راە دستفروشی امرار معاش می کردە است .

شهرستان کامیاران در شرق کوردستان در آمارهای kmmkبیشترین میزان خودکشیها را بە خود اختصاص دادە است .

در اکثر گزاشها مشکل معیشتی و بیکاری و ناامیدی دال بر خودکشیها اعلام شدە است .

78فقرە خودکشی در 9ماە اخیر در شرق کوردستان .

جمعیت حقوق بشر کوردستان