انتقال محمد نظری و دو زندانی سیاسی دیگر به زندان مرکزی اورمیه 

بنا بە گزارشات رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان: محمد نظری و دو زندانی سیاسی دیگر به نامهای عمر فقیه‌پور و خالد فریدونی از زندان رجایی شهر کرج به زندان مرکزی اورمیه منتقل شدند.

این سه زندانی سیاسی که در بند فوق امنیتی زندان رجایی شهر کرج بسر می‌بردند روز چهارشنبه به دلایل نامعلوم به زندان مرکزی اورمیه و بند جرائم غیر سیاسی منتقل شدند.

لازم بذکر است کە بلافاصلە بعد از انتقال  محمد نظری، زندانی سیاسی که روز چهارشنبه از زندان رجایی شهر کرج به زندان مرکزی اورمیه  منتقل شده بود به دلیل وخامت حال در بهداری زندان مرکزی اورمیه  بستری شد و قرار است طی روزهای آینده به بیمارستان خارج از زندان منتقل شود.

عمر فقیه‌پور و خالد فریدونی نیز در سال‌های ١٣٧٨ و ٧٩ دستگیر و به اتهام  فعالیتهای سیاسی و عضویت در احزاب مخالف جمهوری اسلامی به حبس ابد محکوم شدەاند.

مسئولان زندان محمد نظری زندانی سیاسی کە بەعلت اعتصاب غذای طولانی دچار آسیبهای جسمی شدە است را هنوز در یک کلنیک درمانی مناسب مداوا نکردەاند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان