پزشکی قانونی برای مجوز دفن هر کشتەشدە در سرپل ذهاب سیصد هزار تومان طلب میکند

بنا بە گزارش‌های رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان پزشکی قانونی سرپل ذهاب برای تحویل اجساد کشتەشدگان زلزلە اخیر برای هر جسد، مبلغ سیصد هزار تومان از خانوادە قزبانیان طلب میکند و درصورت عدم پرداخت گواهی فوت و اجازە دفن صادر نمیکنند.

رسانەهای وابستە بە جمهوری اسلامی از اعلام آمار درست  کشتەو زخمیها خوداری کردە و حتی بسیاری از مناطق زلزلە زدەرا پوشش خبری نمیدهند.

سرپرست اورژانس ایران  تعداد کشتە ها را ۴۳۵  نفر اعلام کردە ولی یک شهروند سرپل ذهابی ب یکی از خبر گزاریها  اعلام کردە کە تنها در سرپل ذهاب  شاهد صدور مجوز ۴۰۰ قربانی زلزلە بودەام، این در حالیست کە تنها در سە روستا ۱۸۰ نفر جان خودرا از دست دادەند.

سانسور خبری، عدم کمک رسانی بموقع و درخور و همچنین عدم مدیریت بحران و در این وضعییت نابسامان گرفتن وجە نقد از خانوادە متوفی برای دفن عزیزانشان موجب خشم شهروندان شدە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان