جمعیت حقوق بشر کوردستان

Category : حکم زندان

اعتراضات سراسریبازداشتبانک زندانیان سیاسیبانک زندانیان سیاسی و اعدامحکم زندانسلایدرمحکوم بە زندان

ایرج محمد زاده به دو سال حبس تعلیقی محکوم شد

Bilal Enferadi
ک.م.م.ک: بر پایە گزارش ها، ایرج محمد زادە روزنامە نگار اهل جوانرود از سوی شعبە ۱۰۱ دادگاە کیفری حکومت ایران در جوانرود کە با ریاست...
اعتراضات سراسریبازداشتبانک زندانیان سیاسیبانک زندانیان سیاسی و اعدامحکم زندانسلایدرصدور حکممحکوم بە زندان

صدور احکام سنگین برای ژینا مدرس گرجی روزنامه نگار اهل سنه

Bilal Enferadi
ک.م.م.ک: بر اساس گزارش ها، پس از برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ژینا مدرس گرجی، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان اهل شهر سنه...