بازداشت یک ورزشکار توسط نیروهای امنیتی در سنقر

ک.م.م.ک:

شنبە 25 دیماە 1400 خورشیدی، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران با یورش بە منزل شخصی “حسین ساعدی” 50 سالە و اهل سنقر، وی را بازداشت و با خود بە ادارە اطلاعات منتقل کردند.

بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، نیروهای امنیتی پس از بازداشت نامبردە وی را بە دادگاە منتقل کردە و دادگاە عمومی و انقلاب حکومت ایران در سنقر حسین ساعدی را بە اتهام “توهین بە مقدسات و پیامبر اسلام” تفهیم اتهام کردە و بە زندان مرکزی در این شهر انتقال دادند.

بر اساس اظهارات یک منبع مطلع از کیس این شهروند سنقری: نامبردە بر اساس یک کامنت از طریق یک حساب کاربری منسوب بە خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام بازداشت شدە سپس از سوی هیات های ورزشی سنقر در واکنش بە این کامنت بیانیەای صادر شدە همچنین عکس العمل امام جمعە منسوب شدە از سوی حکومت ایران را در پی داشتە است. دادگاە عمومی و انقلاب ایران در سنقر کامنت آقای حسین ساعدی را توهین بە مقدسات و پیامبر اسلام اعلام کردە و ایشان را بە زندان مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سنقر منتقل کردند.

شایان ذکر است کە، حسین ساعدی ورزشکار فعال در رشتە دو میدانی اهل سنقر می باشد.

م.ه

دیدگاهتان را بنویسید