فشار و تعرض نسبت بە زندانیان سیاسی در زندان مهاباد

زندانبانان زندان  مهاباد به دلایل نامشخص و به تکرار، اقدام به بازرسی اتاق ها و وسایل زندانیان سیاسی  می کنند و در اغلب این موارد  با  ضرب و شتم بە  زندانیان و تحقیر و توهین همراه است.

طبق گزرش رسیدە بە جمعێت حقوق بشڕ کردستان تابحال  چندین بار تعدادی از زندانی ها را  به خارج بندمنتقل کردند و آنها دسبند زدە و  با فحاشی و تنبیه و آب پاشیدن آنها را مورد ازار و ازیت قرار دادەاند  کرده اند.

بە گفتە یکی از  زندانی که به تازگی آزاد شده است  اسامی چند تن از کسانی را که زندانیان را مورد آزار قرار داده اند را  سرگرد جمعی نماینده یگان حفاظت، صفری رئیس حفاظت زندان، و افسر نگهبان‌ها غنی پور و جاهدی معرفی کرده است.

حدود هفتصد زندانى در زندان مهاباد نگهدارى مى شوند در حالى که بنا به گفته منابع  دولتی  ظرفیت این زندان بیش از چهارصد زندانى نیست و این امر موجب ازدحام در زندان تاجایی کە بسیاری از زندانیان مکان مشخصی را برای خواب و نگهداری وسایل شخصی خود نداردند و ناچارا در کف کلیدورها و اطاقهای دیگر زندانیان اوقات خواب و بیداری خود را بسر میبرند.

ودر همین خصوص  حدود چهل زندانى سیاسى در زندان مهاباد بر خلاف اصل تفکیک جرائم با متهمین دیگر به صورت مختلط نگهدارى مى شوند وحدود  پنجاه  نفر زندانى محکوم به اعدام نیز در زندان مهاباد نگهدارى مى شوند که عمدتا از محکومین با اتهامات مرتبط به مواد مخدر هستند.

جـعیت حقوق بشر کردستان

2016.02.26