کمک مالی

جمعیت حقوق بشر کوردستان یک سازمان مستقل میباشد و بە هیچ حزب، دستە، گروە و یا کشوری وابستە نمیباشد. تمام هزینەهای این سازمان از طریق اعضاء و کمکهای مردمی تامین میشوند.

برای کمک مالی بە جمعیت حقوق بشر کوردستان میتوانید وجه اهدایی خود را بە شمارە حساب این سازمان واریز نمایید:

از داخل سوئد:

Swedbank: 8327-9, 903234604-2
Swish: 1233352895
BG: 5922-7660

خارج از سوئد:

IBAN SE59 8000 0832 7990 3234 6042
SWEDSESS