دو نفر از فعالین کارگری به ستاد خبری در سنندج احضار شدند

ک.م.م.ک:

شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱خورشیدی دو شهروند با هویت “عبه خبرآبادی “و “هاجر سعیدی” به ستاد خبری حکومت ایران در سنندج احضار شدند.

احضار و بازداشت فعالین کارگری در آستانە روز جهانی کارگر از سوی سیستم امنیتی جمهوری اسلامی ایران بە شیوە قابل توجەهی افزایش یافتە بە صورتی کە در چند روز اخیر بیش از ۱۵ نفر از فعالین کارگری شهرهای کوردستان احضار، بازجویی و بازداشت شدەاند.

لازم به ذکر است، تا لحظه انتشار این خبر هیچ گزارشی یا دلیلی از علت احضار این دو فعال کارگری در دسترس نمی باشد.

ک.م