زنداني كردن پي درپي نمايندگان شمال كوردستان

به نقل از خبرگزارى روز نيوز ، در ادامه ى هجوم و حملاتى كه حكومتAKP در زير سايه ى اعلام وضعيت امنيتى و ناكارآمد كردن پارلمان و حملات همه جانبه به ملت كورد و باز گذاشتن دست دادگاهها برای خارج کردن کوردها از صحنە سیاسی این کشور،  اين بار دادستان كل  کشور توركيه براى نماينده ى HDP از شهر ويران شده ى شرناخ ” ليلا بيرله يكى” خواستار 37 سال زندانى شدن وی کردە است. و قراراست اولين مرحله از دادگاهى ” ليلا بيرله يكى” در 4/1/2017 برگزار شود.

لازم به ذكر است رئيس دادگسترى جمهوری ترکیە  از شرناخ محمد پاتلاك شكايت نامه ایی  بە دادگاە مجازاتهای سنگین اگری مبی بر عضویت خانم  ” ليلا بيرله يكى” در احزاب ممنوعە اەائە داد کە توسط دادگاه مجازاتهاى سنگين آگرى مورد قبول واقع گرديد و در روز 4 نوامبر 2017 نیروهای امنیتی با هجوم بە محل کار خانم  ليلا اورا با ضرب و شتم دستگیر کردند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان

%d bloggers like this: