سلماس و سردشت : سرما جان دو کولبر را گرفت و دستان یک کولبر بر اثر سرمازدگی قطع شد

kmmk:

شنبە ۲۲ دی‌ماە ۱۳۹۷ یک کولبر بنام ایوب امینی اهل روستای دشوان از توابع شهر سلماس در ارتفاعات مرزی سلماس بر اثر سرما جان باخت.

دوشنبە ۲٤‌ دی‌ماە ۱۳۹۷خورشیدی همچنین یک کولبر دیگر بە نام عثمان رمضانی اهل سردشت هنگام عبور از رودخانە نوکان ، در رودخانە افتاد و غرق شد.

در همین روز همچنین کولبر دیگری اهل روستای چهارستون از توابع سلماس بە نام هاشم بر اثر سرما و کولاک از ناحیە دست دچار سرمازدگی شد و بعد از انتقال بە بیمارستان دستانش قطع شد.

بر پایە آمار مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال ۲۰۱۹ میلادی تا کنون ۵ کولبر جانشان را از دست دادەاند و ۱۰ کولبر زخمی شدەاند

جمعیت حقوق بشر کوردستان

%d bloggers like this: