حسین دانشمند همچنان در بازداشت و بیخبری از برادرش حسن دانشمند

دو برادر کورد بازداشتی«حسین و حسن دانشمند» فرزند مرحوم رحمان، اهل شهر بانه در شرق کوردستان، همچنان در بازداشت بە

بیشتر بخوانید