بستن دروازه های مرزی وسیاست گرسنه نگه داشتن ملت کرد

در پی گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان ،یک بار دیگر دروازه ی مرزی تمرچین پیرانشهر از سوی مسئولان جمهوری اسلامی ایران بدونه هیچ دلیل مشخصی برای مدت زمان نامشخص بسته شد.

در دو ماهه گذشته این چندمین بار است که این دروازه ی مرزی به طور یک جانبه بسته میشود ومسئولان جمهوری اسلامی هیچ دلیل منطقی برای بیکار کردن حدود ۱۲۰۰۰ نفر که از طریق این گمرک امرار معاش می کنند، ندارند.

نبودن فرصت کار، وکمبود کارخانه در شرق کوردستان باعث شده که شهروندان کورد، در شرق کوردستان به کار سخت کولبری، که روزانه خطر مرگ و زخمی شدن توسط شلیک مستقیم نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران جان آنها را تهدید می کند روی بیاورند.

در ادامه فشارهای جمهوری اسلامی بعد از سر کار آمدنش وبعداز انجام رفراندوم جنوب کوردستان، مسئولان جمهوری اسلامی برای گرسنه نگه داشتن مردم جنوب وشرق کوردستان وبرای تضعیف اراده خلق کورد به روشهای گوناگون شروع به بستن دروازه های مرزی کرده‌اند تا با این سیاست فشارهایش را بر خلق کورد زیاد کند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان