اعتراض کارگران شهرداری بوکان

طبق خبر جمعیت حقوق بشر کوردستان، تاریخ۲۲ مهرماە۱۳۹۶ خورشیدی ودرادامەی پرداخت نشدن حقوق ومزایای سە ماە متوالی کارگران شهرداری بوکان در شرق کوردستان دست بە اعتراض زدند.

درپی خبر مذبور همچنین عدم تکلیف وضعیت مزایای معوقەکارگران بخش خدماتی شهرداری دست بەاعتراض زدە واز جمع آوری زبالە وپسامندهای شهری امتناع ورزیدند.

جای تأمل است کەسیاست گرسنە وبیکار نگەداشتن مردم شرق کوردستان طراحی شدە ودراین بخش از کوردستان غیراز قشری مختص کە خود حامی ودست اندارکار حکومتی هستند دیگر اقشار جامعە در فلاکت وتحت شدیدترین فشارها واقع گردیدە وشهرداری نیز کە خود همچون تشکلی مردم نهاد شناختە میشود درایران تمامٱ درکنترل دولت می باشد واجازەی بکارگیری خدمتگذاری نهاد مربوط را بەمردم کەخود منتخب شدەی همان مردم هستند را نمیدهد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان