تجمع خانوادەی ۲ کولبر كشته شدە در بانە

تجمع خانوادەی ۲ کولبر كشته شدە در بانە

بنا بە اخبار رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان، صبح امروز شنبە ۲۲ مهرماە ۱۳۹۶ خانوادەهای ۲ کولبر کشتە شدەی شهرستان بانە کە ماە گذشتە با شلیک مستقیم نیروهای جمهوری اسلامی ایران بە قتل رسیدە بودند، جلو دادگاە نظامی بانە جهت ابراز نارضایتی تجمع نمودند.

خانوادەی کولبران مقتول ابراز نمودند کە فرزندانشان هیچ گونە کالای قاچاغی را بەهمراە نداشتە و بیرحمانە با شلیک مستقیم بە ناحیەی سر، کشتە شدەاند. همچنین تجمع کنندەگان از نیروهای امنیتی خواستند کە از شلیک بە کولبران و ساکنین نواحی مرزی خودداری کنند.

بعد از قتل این ۲ کولبر در شهر بانە و دیگر شهرهای شرق کوردستان تجمعاتی اعتراضی و مدنی برگزار گردید ولی نیروهای امنیتی بەجای پاسخی مناسب بە خانوادەهای قربانیان و محکوم نمودن قاتلین بە تجمع کنندەگان یورش بردند و تعداد زیادی از انان را دستگیر و زخمی نمودند.

بعلت وجود بسیاری از روستاهای شرق کوردستان در نوار مرزی، در صورت عبور و مرور ساکنین این روستاها همچنان با خطر کشتار روبرو هستند.

جمعیت حقوق بشــــــــر کوردســــتان