ادامه‌ی اعتصاب غذای «ابوبکر رستمی» زندانی کورد

بنا بە گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان: در روز ۱۰ مهرماە سال جاری درحین مراسم عاشورا در زندان زاهدان, بە دلیل توهین ۲ تن از روحانیون شیعە بە اعتقادات پیروان اهل سنت, سبب اعلام نارضایتی  و اعتراض زندانیان سنی مذهب  بە سخنان روحانیون شیعە شد و در عکس‌العمل مسئولان زندان و برخورد نادرست با آنان, زندانی سیاسی عقیدتی  کورد «ابوبکر رستمی» را برای مدت ۲۰ روز بە سلول انفرادی زندان انتقال دادند و این زندانی نیز در برابر این عمل مسئولین زندان، از آن روز تا اکنون در اعتصاب غذا به سر می‌برد.

مسئولین زندان، اعتراض این زندانی سیاسی را باعث ایجاد آشوب و اغتشاش در زندان قلمداد نمودند.

«ابوبکـــــــر رستمـــــــی» زندانی سیاسی کورد ۲ سال پیش بە اتهام محاربە و همکاری با یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران بازداشت و در تابستان گذشتە از سوی دادگاە انقلاب اسلامی زاهدان، بە اعدام محکوم گردید.

گزارش‌ها حاکی از آن است کە یک زندانی دیگر بنام «محمد اسکانی» کە بە اتهام جرائم مربوط بە مواد مخدر در زندان است، نیز به علت حمایت از ابوبکر رستمی بە سلول انفرادی زندان انتقال دادە شدەاست.

جمعیت حقوق بشــــر کوردستـــــــان