آزادی یک روزنامه‌نگار کورد

بر اساس گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان: روزنامه‌نگار کورد بازداشتی اهل سقـــــز، با تودیع وثیقە آزاد گردید.

«فرهاد هادی» روزنامه‌نگار کورد سقزی کە همزمان مدیرمسئول هفتەنامەی دەنگی کوردستان (صدای کوردستان) است، بعد از ۲ روز از بازداشت در اداره‌ی اطلاعات شهر ســـــــنە در مورخ ۱۸ مهرماه، با تودیع وثیقەی سی میلیون تومانی تا زمان دادرسی، آزاد شد.

دلیل بازداشت نامبرده نگارش چند مقالە در خصوص رفراندوم جنوب کوردستان و همچنین پخش چندین مطلب در مورد همان موضوع در شبکه‌های اجتماعی، گزارش شدە است.

جمعیت حقوق بشـــــــــر کوردستان