بە آتش کشیدن یک زن در شهر بجنورد واقع در شرق کوردستان

براساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان ،امروز ۱۹ مهر ماه ۱۳۹٦ خورشیدی در شهربجنورد(خوراسان) درشرق کردستان شخصی در یک اقدام زنی را بە بوسیلە بنزین بە آتش کشید .
شخص پس ازاین اقدام از محل متواری شدە است وقربانی بە بیمارستان انتقال دادە شدەاست کە بە دلیل وخامت وشدت جراحات به بیمارستان شهر مشهد منتقل شدە است.

بر طبق این گزارش شخص مجرم شناسایی شدەاست وبە گفتە فرماندە انتظامی بجنورد این پروندە درحال پیگیری میباشد وبا هماهنگی مسئولین قضایی تحقیقات بیشتری صورت خواهد گرفت ولی تا کنون از قصد ونیت شخص مجرم اطلاعی در دسترس نمیباشد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان