ادامەفشارهای ایران بر شهروندان بهایی در شرق کوردستان

بنابە گزارش رسیدە بەجمعيت حقوق بشر كوردستان ، در ادامە سياست فشار و تبعيض و ضدیت اقليتهاى دينى و مذهبى درایران ، نيروهاى امنيتى جمهورى اسلامى ايران با مراجعە به محل كسب وكار شهروندان بهایی در ارومیە شرق کوردستان بدون هیچ حکم قضایی اقدام بە پلمپ محل کسب ٱنان کردند.
در مدت يك ماه گذشته بيش از ٥٠ محل کسب شهروندان بهائي پلمپ کردە و با این کار راه كسب وکار را از انان گرفته اند.
بيشترين پلمپ در محله هاى ” چهارراه سيروس ، دروازه مهاباد ، شيخ شلتوت ، شيخ تپه و مركز شهر كه شهروندان بهائي در ان زندگى مى كنند اجراء شده است.

لازم به ذكر است كه ، بهائيان در ايران و شرق کوردستان يكی أقليتهای دینی و مذهبی ایران است کە هموارە توسط نیروهای جمهورى اسلامى تحت آزارو اذیت قرار میگیرند . بهائيان نه تنها در دانشگاهها بلکە در دستگاهها و ادارات دولتی منع فعاليت شده اند و روزانه به خاطر باورهاى مذهبيشان كه يك حق طبيعى و انسانى انهاست با مشكلات فراوانى روبرو مى شوند ، واز ابتدایی ترین حقوق انسانی کە همان حق آزادی بیان واندیشە است محروم میباشند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان