عدم خدمات شهری ومعوقات مزدی کارگران در بیجار

بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، دستمزد سه ماه گذشتە کارگران وکارکنان شهرداری این شهر بە تعویق افتادە است و علا رغم پیگیریهای گارگران هیچ جوابی نگرفتە اند.

از دیگر مشکلات شهر بیجار میتوان بە عدم رسیدگی مناسب بە پارکها وفضای سبز بیجار اشارە کرد این درحالی است کە بیشتر پارکهای استان کوردستان درشرق کوردستان دراین شهر واقع شده اند کە میتوان بە کوهستان پارک نساء اشارە کرد .

نبود ثبات نسبی در شهرداری ونبود آمارواقعی بودجە واعتبارات کافی متعلق بەشهر بیجار و نبود واحد املاک وعدم نظارت مناسب بر ساخت وساز چهرە این شهر روبە تخریب میرود.

همچنین نبود تجهیزات مناسب برابر با استاندارد های جهانی ونیروی آموزش دیدە ومجرب کمک رسانی وامداد در این شهر بە معظلی بزرگ تبدیل شدە است کە موجب عدم امداد رسانی کارآمد و بە موقع بە ساکنین این شدە است .

جمعیت حقوق بشر کردستان