اعتیاد مادر، نوزاد، کودک، دانش‌آموز را درنوردیده است/ گسترش اعتیاد در میان دانش آموزان مریوانی

بە گزارش جمعیت حقوق بشر کردستان: گسترش اعتیاد در میان جوانان و دانش آموزان در شرق کردستان به‌ویژه مریوان فراگیر شده است.
با توجه به گفته‌های «طالب نحوی مقدم» از اعضای مدیریت انجمن «ژیانەوە» شهر مریوان از گسترش اعتیاد در میان دانش آموزان و مدارس و فزونی یافتن معضل اعتیاد بە سیگار، قلیان، قرص‌های روان‌گردان و دیگر مواد مخدر خبر داد. نام بردە ضمن تأسف از گسترش و سهولت در دستیابی بە مخدرات ابراز نگرانی کرد.

اعتیاد در استان‌های شرق کردستان بە سن کمتر از ۱٨سال سرایت کردە است. در سال ۱۳۹۵ خورشیدی هزار و صد و نود و هشت مورد مسمومیت کودکان بە مخدرات در ایران گزارش شدە است کە ۶۰۰ مورد دختر و ۵۸۹ مورد پسر و درمجموع ۶۳۹ نوزاد و مابقی در سنین بالاتر قرار دارند.

لازم به ذکر است این کودکان چون والدینشان به بیماری اعتیاد دچار بوده‌اند به فرزندان آن‌ها سرایت و گاها به این دلیل فرزندان خود را پیش از تولد ازدست‌داده‌اند.

بر اساس نظر کارشناسان دلیل اصلی افزایش جرائم گوناگون و آسیب‌های اجتماعی در جامعە اعتیاد است. بە گونەای کە ۶۰ درصد جرائم صورت گرفتە در سال گذشته در کرماشان ناشی از اعتیاد بوده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان