گذشت نوزدە سال از توطئه بین‌الدولی/ بازداشت عبدالله اوجالان

نهم اکتبر نوزده سال پیش، عبدالله اوجالان چهره‌ی سیاسی شناختە شدە ی کورد طی عملیات مشترک برخی کشورها بازداشت و به حکومت ترکیه تحویل دادە شد. در نهم اکتبر سال ١٩٩٨ درحالی‌که حزب کارگران کوردستان، سومین مرحله آتش‌بس خود را اعلام کرده بود، میان ترکیه و سوریه بر سر ماندن اوجالان در سوریه تنش به وجود آمد. ترکیه با همکاری هم‌پیمانانش در ناتو و اسرائیل نیروهای خود را در مرز سوریه مستقر کردند.

عبدالله اوجالان برای جلوگیری از بروز جنگی خونین در منطقه، سوریه را به مقصد یونان ترک کرد. بعدها مشخص شد کە یونان نیز در این توطئه مشارکت داشته است. یونان پناهندگی اوجالان را نپذیرفت. اوجالان به روسیه رفت در آنجا نیز علی‌رغم رأی اکثریت مجلس دوما، مقامات این کشور با اقامت اوجالان مخالفت کردند.

اوجالان ناچار به ایتالیا رفت، دولت ایتالیا با فشار احزاب راست و فشارهای آمریکا و کشورهای هم‌پیمان ترکیه در پیمان ناتو از قبول پناهندگی اوجالان منصرف شد.

اوجالان سرانجام روز ١۶ ژانویه سال ١٩٩۹ ایتالیا را ترک کرد و بعد از گذشت یک ماه در تاریخ ١۵ فوریه سال ١٩٩٩، توسط یک گروه ویژه در کشور کنیا ربوده و به ترکیه تحویل داده شد.

ملت کوردستان در سراسر جهان و کوردستان بە بازداشت این رهبر کورد واکنش نشان دادە و اعتراضات گستردەای را شکل دادند.

باگذشت نوزدە سال، نامبرده همچنان در بازداشت انفرادی بودە و شدیدترین نا عدالتی‌ها را متحمل شدە است، این در حالی است کە سازمان ملل، اتحادیە اروپا و تمامی سازمان‌های حامی دمکراسی و حقوق بشر شاهد این عملکرد غیرانسانی دولت ترکیە هستند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان از جامعە کوردستان، جامعە جهانی، سازمان ملل، اتحادیە اروپا، کشورها و تمامی سازمان‌های فعال در عرصه دمکراسی، حقوق بشر و حقوق ملل می‌خواهد، جهت پایان یافتن این اقدام آشکار ضد انسانی حکومت ترکیە اقدام نمودە و مراتب آزادی عبدالله اوجالان و رفع ستم و استبداد دیکتە شدە بە ملت کورد در شمال کوردستان اقدام نمایند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان