وقوع ٢٤ فقره خودكشي زنان در شش ماه گذشته – اين بار در شهر سقز

طبق گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان ، در تاريخ ١٥ مهر ١٣٩٦ شمسي ، زنى در شهر سقز از راه خودسوزى جانش را از دست داد.

در گزارش رسيده ، هنوز علت خودسوزى مشخص نيست ، ولى مشخص كه “فرميسك احمدزاده ” نام داشته و متأهل و داراى ٢ فرزند بوده است.

از ابتداى سال ٩٦ شمسي تا امروز و طبق آمار kmmk تعداد ٢٤ نفر زن و ٢٦ مرد در شرق كوردستان از راههاى مختلف اقدام به خودكشي كرده اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان