تفاوت و تبعيض بين زندانيان اعتصاب كننده اخير از سوى دولت جمهورى اسلامى

به گزارش جمعيت حقوق بشر كردستان ، عملكرد سيستم قضايى جمهورى اسلامى در ميان زندانيان اعتصاب كننده متفاوت و بر اساس گروههاى اتنيكى و مذهبى مختلف ناعادلانه و غير انسانى است.

اينبار اين اختلاف ميان سهيل عربى و محمد نظرى ديده ميشود. به سهيل عربى متولد تهران، قول داده شده كه به خواسته هايش رسيدگى ميشود ولى محمد نظرى كورد با ٢٤ سال زندان با بيش از ٦٧ روز اعتصاب هيچ توجهى نشده است. اين بى توجهى و بى اهميتى همچنين به سعيد شيرزاد نيز كه همزمان با محمد نظرى اعتصاب نموده بود، بارز و مشهود بود.

با وجود خطر مرگ براى محمد نظرى و كاهش وزن شديد و كاهش سلامتى وى هيچگونه پاسخى به اين زندانى كورد داده نشده است. اين تبعيضها در شكنجه ها، انفرادى، ميزان محكوميت براى مردم شرق كردستان به وفور تكرار شده است. اعدامهاى بسيار و باتفاوت فاحش آمارى در شرق كردستان و ميزان بمراتب كمتر آن در مناطق مركزى، شرايط بمراتب غير انسانيتر موجود و حاكم برسنيها، بهائيان، يارسانيان وبلوچا و كوردها،.. را نشان ميدهد.

جمعيت حقوق بشر كردستان