وضعيت نامناسب و فقدان إمكانات اموزشى در مدارس شرق كوردستان

وضعيت نامناسب و فقدان إمكانات اموزشى در مدارس شرق كوردستان

طبق گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان ، دبيرستان دخترانه صبا در شهر “گوگتپه ” در نزديكى شهر مهاباد استان اورميه در وضعيت نامناسبى قرار دارند و به دليل نبود إمكانات لازم و تجهيزات آموزشي كودكان مجبور به نشستن روى موكت ، براى ادامه تحصيلند ، در حالى كه براى ساخت شهركهاى تازه تأسيس بايستى از هر لحاظ إمكانات لازم را در ان إيجاد كرد ولى با تأسف شهر تازه تأسيس گوگ تپه از إمكانات أوليه زندگى نيز بي بهره اند و دانش آموزان اين مدارس در نبود إمكانات ادامه به تحصيل مي دهند.

جمهورى اسلامى ايران با وجود تبعيض در كوردستان ، با سياستى سيستماتيك و احداث شهركهاى تازه تأسيس سعى بر اين دارد كه روستاها را خالى از سكنه كند در حالى كه هيچ امكاناتى را براى اين شهركهاى تازه تاسيس، از قبل در نظر نگرفته و همزمان عوارض شهر تشينى را از شهروندان مى گيرد و با همين روش دانش آموزان مدارس مجبور به پرداخت هزينه تحصيل شده اند بدون انكه هيچگونه امكاناتى را براى انها فراهم آورد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان