بازداشت فلەی شرکت کنندگان در جشن برگزاری رفراندوم کوردستان توسط حکومت ایران

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، جمهوری اسلامی ایران شمار زیادی از شرکت کنندگان در جشن رفراندوم کوردستان در شهرهای شرق کوردستان را بازداشت کردە است.

قال ذکر است کە این افراد از ۲٤سپتامبر تاکنون بازداشت شده‌اند، هر کدام از بازداشت شدگان با اتهمات متفاوتی نظیر حمل پرچم جنوب کوردستان، اقدام علیە امنیت ملی، تشویش اذهان عمومی و… بازداشت شدەاند.

در شهر سنە: عمر مرادی، سلام سلیمانی، کاکه مظفر، فواد زندی، ارسلان علیمرادی، عبدالباسط امینی، محمود قبادی، مظفر صالح‌نیا، سینا زندسلیمی، مسلم سعیدپور، پیمان منبری، محمد منبری و علی فاتحی

مهاباد: روناک آقایی

مریوان: وریا دل‌انگیز٫ مصلح کهنه‌پوشی

سقز: بختیار خوشنام

سرواباد: حمید ادوای ، محمد ادوای

ماکو :ادیب شیخکانلو، علی تهی‌دست

در بوکان: ادریس قادری، سلیمان بیپوش، آوات سلطانی، دیاکو پورمصطفی، رحمان خسروی، غفور نصیری، رحمان قادری» و رحیم افشاری

دیواندره : فهیم رفیق‌پور

ایلام:فرامرز ملکشاهی

کامیاران : لایق رحمانی٫ علی ویسی٫ یاسر فرج‌الهی ٫فریدون کریمی

قوچان: منصور فرج‌زاده

رفراندوم استقلال جنوب کوردستان ۲٥ سپتامبر ۲۰۱۷ با وجود مخالفت حکومتهای ایران، عراق، ترکیه، سوریه و برخی دیگر از کشورهای دیگر دنیا برگزار شد. رفراندومی کە تمامی اصول و قوانین بین المللی بەرسمیت شناختە شدە جهانی ، ان را بهەرین راەحل ابراز نظر ملل در مۆرد حق تعیین سرنوشت خود برشمردەاند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان