استقلال حق طبیعی ملل است تهدید ایران، ترکیه، عراق تنها اصرار این دولت‌ها بر تداوم سلطه، استبداد و استعمار است و هیچ پشتوانه قانونی ندارد.

 جمعیت حقوق بشر کوردستان تهدیدات دولت‌هایی استعمارگر عراق، ایران و ترکیه را آخرین تلاش این دول استعماری برای زیرسلطه نگاه داشتن کوردستان میداند، علاوه بر این، تهدید به مداخله نظامی از سوی این حکومت ها را نقض سریع حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته شده جهانی در ارتباط به حق حاکمیت ملل و کشورها میداند.
بعد از اعلام برگزاری رفراندوم در جنوب کوردستان، دولت های ایران، عراق و ترکیه از خود واکنش نشان داده و این منطقه از کوردستان را تهدید به مداخله و کاربرد قوه نظامی کرده‌اند، عملکرد و واکنش هایی که تنها تاییدی بر سیاست های مداخله جوانه و ضدبشری آنها را می رساند، این تهدیدات در حالی است که خود دول ایران و ترکیه، بخش اعظمی از سرزمین کوردستان را به اشغال درآورده و روزانه جامعه کوردستان را قربانی سیاست‌های اسیمیلاسیون، استبدادی و ضدانسانی می کنند. تهدیدات این دولت‌ها بیشتر بخاطر ترس از تاثیرات این رفراندوم بر ملت کورد در بخشهایی تحت اشغال این دول میباشد، این رفراندوم میتواند تغییر اساسی و غیرقابل بازگشت در خاورمیانه را به بار آورده و سرآغاز بر مشی حق استقلال ملل در خاورمیانه باشد.
جدایی از حق طبیعی و خدشه ناپذیر ملت کوردستان بر استقلال، حقوق بین الملل نیز این حق را پذیرفته و تایید کرده‌اند، به شکلی که این رفراندوم به هیچ وجه در مغایرت با این اصول پذیرفته شده جهانی قرار نمیگیرد. اصل حق ملتها در تعیین سرنوشت خویش که مورد تایید سازمان ملل متحد است تسریع می‌کند که در احترام به اصل حقوق برابر و برابری منصفانهٔ فرصت‌ها، ملت‌ها حق دارند حاکمیت و وضعیت سیاسی بین‌المللی خود را بدون هرگونه اجبار یا مداخلهٔ خارجی برگزیدند.
دادگاه بین‌المللی تصریح می کند که “ قانون عمومی بین المللی هیچ منعی برای اعلان استقلال ندارد” . هیچ شرایط محدودکننده بین المللی ،همانند قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل یا سایر مواردخاص که رفراندوم و استقلال کوردستان را ممنوع اعلام کرده باشد، وجود ندارد.
اصل یکپارچگی ارضی “ به حوزه روابط بین دولتها محدود می شود “ و در نتیجه، توانایی یک شبه-دولت را برای اعلام استقلال ممنوع نمی کند. در صورت ارجاع به دادگاه بین المللی در مورد اعلام استقلال، با توجه به این که رفراندوم کوردستان مقدمه ای برای اعلام استقلال است، تحت پوشش همان قانون خواهد گرفت.
از ۵٣ رفراندوم از سال ١٩٩١ تاکنون ، ٢۶ مورد بدون رضایت دولت ملی بودە است. این رفراندوم ها همواره بدون رضایت کشور اشغالگر بوده و حتی مرد مخالفت آنها بوده است. در صورتی که نتیجه رفراندوم کوردستان به نفع استقلال باشد، گام های بعدی شامل مذاکرات با بغداد میباشد و اگر کوردستان پس از مذاکرات هنوز تمایل به استقلال داشتە باشد، مرحله اولیه برگزاری رفراندوم جهت استقلال با قوانین بین المللی متناقض نبوده و حرکتی کاملا قانونی در راستای این حقوق میباشد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان با در نظر گرفتن حقوق بین‌الملل در ارتباط با حق استقلال ملل، همچنین حق طبیعی و قانونی جامعه کوردستان مبنی بر استقلال، تهدیدات ایران و ترکیه را سیاستی مداخله جویانه و تنش زا میداند و آن را به‌شدت محکوم می کند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان همچنین از ملت کوردستان، و جامعه جهانی میخواهد، تمامی تلاش خود جهت مقابله با تهدیدات دولت‌هایی ایران، عراق و ترکیه به کار گیرند، همچنین از تمامی احزاب و سازمان های سیاسی کوردستان، نهادهای مدنی و… میخواهد در راستای دفاع از حقوق ملی دمکراتیک خود فعال بوده و پشتوانه‌ای برای جنوب کوردستان باشند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان