تداوم نقض حقوق بشر در‌ جمهوری اسلامی ايران و محكوميت متوالی آن از سوی سازمان ملل

به گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان، وضعيت حقوق بشر و نقض ان در ايران، بار ديگر توسط سازمان ملل محكوم شد. با استناد به اظهـارات “زيد رعد الحسين” كميسر عالى حقوق بشر سازمان ملل متحد، كه در تاريخ ١٣٩٦/٠٦/٢٢ ابراز شد، نقض حقوق بشر در هـمه ى حوزه هـاى سياسى، اجتماعى و امنيتى موج تازه اى از بى عدالتى هـا و محدويت هـاى ازادى و بيان عقيده را در بر گرفته است.

اقاى رعد الحسين گفته است كه گزارشهـاى بيشمارى را از مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران و فعالان رسانه هـاى اجتماعى كه دستگير و بازداشت شده اند، دريافت كرده است. در گزارش سازمان ملل به رفتارهـاى غير انسانى و تحقير اميز با هـمه زندانيان در كل و به ويژه با زندانيان سياسى، اشاره نموده است.

اين گزارش هـمچنان به به سيستم قضايى جمهوری اسلامی ايران اشاره دارد كه مبنى بر اتخاذ مجازات هـاى غير عادلانه و غير انسانى ، حتى نسبت به كودكان رير ١٨ سال مى باشد. ادامه گزارش كميسر عالى حقوق بشر حاكى بر اين است كه كشور ايران به نسبت جمعیت در صدر كشورهـايى است كه ميزان اعدام سرانه را در جهـان دارد از جمله، ار اغاز سال ٢٠١٧ ميلادى، دست كم ٤ كودك زير ١٨ سال اعدام گرديده اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان