دادستان نظامى استان سنه: دستگير شدن ٥ تن به اتهـام كشتن دو كولبر در بانه از شرق كوردستان

به گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان، و به نقل از منبع خبرى رسمى قوه قضاييه جمهـورى اسلامى ايران مدعی شدە است، قاتلين دو كولبر اهـل روستاى “هـه نگه ژالى” از توابع شهـرستان بانه دستگير شده و مورد بازجويى قرار گرفته اند.

جاى بسى تأمل است، كه چرا بايد قاتلين “قادر بهـرامى و حيدر فرجى” (كولبر) از جانب دادگاه دستگير و مورد بازجويى واقع گردند! در حاليكه جمعيت حقوق بشر كوردستان، روزانه، ماهـانه و سالانه گزارش و خبر كشتن و زخمى كردن دهـها كولبر را رسانه مى نمايد كه به شليك مستقيم گلوله هـاى هـنگ انتظامى مرزى و داخلى در شرق كوردستان كشته مى شوند. هـمچنان وسايل و دارايى انان را غصب مى نمايند و حتى اتومبيلهـاى انان را به اتش كشانده و رحم به اسبهـاى كولبران هـم نمى كنند و اسبهـا را مى كشند.

بسيار بديهـى است، قوه قضاييه جمهـورى اسلامى ايران، به علت وجود فشارهـاى داخلى و جهـانى اقدام به چنين عملكردى نموده، بر اين عنوان كه بايستى دستور فوق را لزوماًبه اجرا در اورد، و دادگاهـها نظر مستقل را در اين ارتباط ندارند.

ابراز فشار از جانب خلق كورد كه به شكل تجمعات اعتراضى و اظهـار نارضايى اجرا شد، و اين بار هـم مانند دفعات گذشته اين اعتراضات سركوب گرديد و افراد بسيارى دستگير و زخمى گرديدند.

بازتاب و دستورالعمل قوه قضاييه جمهـورى اسلامى ايران، در ارتباط با اين رويكرد، پلان و نقشه اى است براى فريب دادن مردم در داخل كشور ايران و سراسر جهـان مى باشد.

سياستهـا و عملكردهـاى قوه قضاييه تا اكنون ثابت نموده است كه شليك مستقيم به كولبران از جانب هـنگ مرزى، سيستماتيك و قانونى بوده است كه نيروهـاى انتظامى دستور كشتن كولبران را از مقامات بالاى كشورى و سپاه پاسداران دريافت مى كنند.

جالب است كه تا اكنون هـيچكدام از نيروى انتظامى مرزى كه كولبران را مورد هـدف قرار مى دهـند، نه تحت بازجويى قرار گرفته اند و نه دستگير گرديده اند. براى مثال تعداد كشته و زخمى شدن كولبران در دو ماه گذشته، با به ثبت رساندن مكان و تاريخ زخمى و كشته شدن انان، شنيده نشده كه قاتلين اين كولبران مورد بازجويى قرار بگيرند و متهـم شوند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان