منطقه ملكشاهـى ايلام از شرق كوردستان مواجه با بحران كمبود اب اشاميدنى

به دنبال خبر رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان، شهـرستان ملكشاهـى ايلام با جمعيتى در حدود ٥٠ هـزار نفر عليرغم وجود منابع گسترده ابى، با مشكلات بحران اب اشاميدنى دست و پنجه نرم مى كند. اين ساكنان مجبورند براى تهـيه اب اشاميدنى به چشمه هـاى اطراف شهـر يا روستاهـاى ديگر مراجعه نمايند.

این درحالیست که ساكنان ٣ شهـر و ٢٨ روستا با جمعيتى قريب به ٥٠ هـزار نفر در این شهرستان زندگی میکنند و فاقد اب اشاميدنى سالم و بهـداشتى هـستند.

با استناد به تحقيقات، استان ايلام از ثروتمندترين استانهـاى ايران از لحاظ دارا بودن منابع زير و رو زمينى است، اما آبهای این شهرستان همچون اکثر آبهای شرق کوردستان به نقاطی دیگر از ایران انتقال یافته و با انتقال اب اين شهـر از طريق لوله كشى به استان فارس (شيراز) ساكنان اين مناطق با عواقب جدى بحران كمبود اب اشاميدنى سالم مواجه هـستند.

سیاست تبعیض و فقیر نگه داشتن دگر ملتها جزو سیاستهای گسترش یافته جمهوری اسلامی در طول دوران ۳٨ ساله این حکومت است .

جمعيت حقوق بشر كوردستان