تخريب آثار تاريخى حسكيف در شمال کوردستان

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، پس از تخريب حسكيف با استفاده از ديناميت ، امروز حكومت تركيه با استفاده از دستگاههاى بلدوزر آثار تاريخى حسكيف را تخريب نموده است.

حكومت تركيه سياست هاى انكار و نابودى فرهنگ و تاريخ كردستان را تداوم بخشيده ، و به بهانه ساخت سد روى رودخانه دجله ، آثار تاريخى حسكيف را تخريب مى كند. به نقل از فرماندار حسكيف ، آثار تاريخى حسكيف ، ميراث فرهنگى هزاران ساله كوردستان را به بهانه ى ساخت” سد ايلسو ” مي خواهند نابود كنند .

درحالى كه استاندار باتمان قبلاً گفته بود ، حسكيف با ديناميت تخريب نخواهد شد ، ولى بعداً با انتشار فيلم تخريب حسكيف با ديناميت در رسانه ها، دروغ اين استاندار آشكار شد. امروز هم درجريان ادامه تخريب و ويرانى اين آثار تاريخى، حكومت تركيه دستگاههاى بلدوزر را براى نابودى و از بين بردن كامل اين منطقه بكارگرفته است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان