توقيف دو روزنامه و يك خبرگزارى كوردها توسط دولت تركيه

طبق گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان ، امروز جمعه ٢٥ آگوست سال ٢٠١٧ ميلادى ، حكومت تركيه دو روزنامه به نامهاى ” اينترنتى سوژن و روژف مديا ” و خبرگزارى ” دى هابار ” را در شمال كوردستان را بدون هيچ دليل قانونى توقيف نمود.

به نقل از گزارش ، هيچ دليلى براى توقيف اين رسانه ها از سوى نهادهاى امنيتى رژيم تركيه ذكر نشده است. لازم به ذكر است كه ، حكومت تركيه و حزب حاكم AKP براى سركوب هر چه بيشتر مردم شمال كوردستان مداوم وضعيت اضطرارى را در اين مناطق تمديد ميكند, تحت لواى اين وضعيت دهها تلويزيون ، راديو ، خبرگزارى و روزنامه را توقيف و سردبير اين رسانه ها و نمايندگان منتخب احزاب قانونى را با اتهامات واهى به حبس هاى بلند مدت محكوم كرده . بيش از ٧٠ شهردارى شمال كوردستان و رؤساء مشترك شهردارى را هم به زندان محكوم كرده است .

جمعيت حقوق بشر كوردستان