انتقاد سازمان عفو بين المل از سيستم سركوبگرانه در زندانهـاى كشور ايران

بر اساس گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان، در ارتباط با اعتصاب گروهـى، تعدادى از زندانيان زندان رجايى شهـر كرج، سازمان عفو بين لمل اعلام نمود: زندانيان سياسى در سلولهـاى انفرادى در فضاى خفقان اورى به سر مى برند.
هـمانطور افزود: بيشتر از ده تن از زندانيان سياسى و اعتقادى در زندان مذكور به عنوان اعتراض به موجب چنين وضعيت مشقت بارى اقدام به اعتصاب غذا نموده اند.
ادامه گزارش حاكى بر اين است كه زندانيان سياسى زندان رجايى شهـر كرج، به بند تازه ساختى در اين زندان منتقل شده اند كه سلولهـاى انفرادى ان در وضعيت بسيار ناخوشايندى قرار گرفته اند. هـمچنين دسترسى به اب اشاميدنى بسيار دشوار و جاى خواب زندانيان بسيار نامناسب مى باشد. اين زندانيان اجازه تماس و ديدار با يكديگر را نداشته و از ارتباط تلفنى هـم محروم مى باشند.
با استناد به اظهـارات يكى از مسئولين امنيستى كه اذعان مى دارد كه وضعيت اين زندانيان به قدرى دشوار مى باشد كه براى تأمين ساده ترين امور زندگى خود ناچارند اقدام به اعتصاب غذا نمايند.
جمعيت حقوق بشر كوردستان