استانهاى شرق كوردستان طبق امار رسمى منتشره در زير خط ميانه جوانى واقع شده اند

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان و تحقيقات گزارشگر ما ميانگين سنى در شرق كوردستان بالاتر از ميانگين كشور ايران است و استانهاى شرق كوردستان از پيرترين بخشهاى ايران قرار گرفته و همچنين از ميان استانهاى شرق كوردستان استان كرماشان پيرترين استان و بيشترين جمعيت سالمند و كمترين جمعيت جوان در خود جاى داده و رتبه هفتم كشور ايران قرار گرفته است.
به نقل از گزارش ، علت كاهش جمعيت جوان در شرق كوردستان نبود مايحتاج أوليه زندگى ، فقيرى ، بيكارى و مهمتر از همه تبعيض اتنيكى و آيينى است ، اين دلايل سياست اشكار جمهورى اسلامى ايران برعليه مردم شرق كوردستان ميباشد و بر أساس سالها حكومتدارى خود با گسترش فقر ومحروميت در اين مناطق ميل به زندگى را در ميان جوانان كاهش داده شده است. استان كرماشان علاوه بر محروميت و بيكارى ، سياست إنكار خود ، اسيميلاسيون و فاصله گرفتن از أصل و ريشه خود ، ميل به اراده زندگى در ميان اين جامعه كاهش داده و جامعه بيشتر به پيرى كشانده شده است.
حكومت جمهورى اسلامى با استفاده از تفاوت مذهبى استانهاى كرماشان و ايلام با ديگر استانهاى شرق كوردستان توانسته تا حدى به أهداف خود دست يابد و اين مناطق را از ديگر مناطق كوردستان جدا كرده و به دليل محروميت ، جوانان اين استانها مجبور به كوچ مناطق مركز نشين ايران كند و جمعيت جوان را كاهش داده و از فرهنگ و مليت خود بيگانه كند.
جمعيت حقوق بشر كوردستان