نماينده HDP براى دفاع از اثار تاريخى ، خود را با زنجير بست

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، نماينده حزب دموكراتيك خلق ها HDP از شهر ايليح ، به دليل تخريب و نابودى اثار تاريخى “حسكيف ” توسط دولت تركيه انجام مي گيرد به منظور اعتراض در برابر اين تخريب ، در جلو اين مكان تاريخى خود را با زنجير بست .

امروز “محمد على اسلان ” نماينده ايليح HDP ، براى نشان دادن اعتراض و به زنجير بستن خود نسبت به تخريب أماكن تاريخى حسكيف با استفاده از ديناميت كه توسط دولت تركيه براى ساخت سد انجام مي گيرد.

اسلان در مورد اين حركت اعتراضى إظهار كرد: مسئولين دانش تاريخى ندارند ، تخريب اثار تاريخى با ديناميت همچون خنجريست بر سينه ما بكوبند و پيش از روى دادن هر انفجارى در اينجا اين خنجر سينه ما را بشكافد. اسلان گفت : تخريب و انفجار اثار تاريخى حسكيف با عقل منافات دارد. اين نماينده HDP همچنين گفت : كه او همچون يك نماينده پارلمان و نماينده HDP دست به اين حركت اعتراضى نزده بلكه مثل يك عاشق و براى دفاع از حسكيف دست به چنين اعتراض زده و با زنجير كردن خود در اين مكان كه توسط دولت تركيه منفجر مى شود. در هنگام آماده كردن اين گزارش “محمد على اسلان ” به حركت اعتراضى خود ادامه مى دهد .

جمعيت حقوق بشر كوردستان