اعتصاب غذاى تعدادى از زندانيان سياسى در زندان رجايى شهـر كرج

بر اساس خبر رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان، تعدادى زندانى سياسى در زندان رجايى شهـر كرج به منظور اعلام نارضايى در مقابل رفتارهـاى توأم با خشونت جسمى و روانى ماموران داخل زندان مذكور و هـمانطور به دليل منتقل شدن از يك بند به بند ديگر زندان به مدت ١٩ روز است كه اقدام به اعتصاب غذا نموده اند.

با استناد به خبرگزارى روژنيوز و به نقل از منابع مطلع در داخل زندان، تعدادى از زندانيان سياسى در زندان رجايى شهـر در برابر رفتارهـاى خشونت اميز و غير حقوق بشرى مأموران داخل زندان اقدام به اعتصاب غذا كرده اند.
در خبر مذبور هـر چند از تعداد زندانيان اعتصابى امارى در دست نيست، اما قيد شده كه اين زندانيان سياسى به دليل اينكه از بند ١٢ به بند ١٠ منتقل شده اند و هـمچنين به منظور اعلام نارضايى در برابر ازار و شكنجه هـاى مأموران زندان مدت ١٩ روز است كه دست به اعتصاب غذا نموده اند.
در خبر به وجود دوربين تحت نظر داشتن زندانيان، در بند ١٠ زندان اشاره مى شود، و در هـمين اثنا اين زندانيان سياسى اعلام نموده اند كه تا برگشتن به بند ١٢ زندان، به اعتصاب غذاى خود پايان نمى دهـند.

شايان ذكر است كه مأموران داخل زندان از دادن وسايل شخصى و ضرورى زندانيان از جمله كتابهـا و داروهـاى مورد نياز انهـا خودارى نموده اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان