نجات دادن ٣٠٠ شهروند در رقه توسط نيروهاى مدافع خلق غرب كوردستان

طبق گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان ، نيروهاى ويژه سوريه دموكراتيك ٣٠٠ نفر شهروند ديگر را از دست گروه تروريستى داعش آزاد كردند ، كه ١٠ كودك زخمى نيز در ميان اين نجات يافتگان بود.
كارزار آزادسازى رقه توسط نيروهاى سوريه دموكراتيك ، ٧٣ مين روز خود را پشت سر مي گذارد . امروز صبح نيروهاى ويژه سوريه دموكراتيك در محله ” نزلت شيحادى” جنوب شهر رقه ، ٣٠٠ شهروند ديگر را از چنگ گروه تبهكار داعش نجات پيدا كردند.

به نقل از منابع سربازى در رقه ، ١٠ كودك زخمى نيز در ميان اين شهروندان نجات يافته بودند كه پس از آزادى توسط نيروهاى مدافع خلق براى معالجه و درمان به بيمارستان منتقل كردند و غير نظاميان ديگر در را نيز در مناطق أمن اسكان دادند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان