محکوم کردن دولت های ترکیه وایران، در آلمان به خاطر آتش زدن عمدی جنگل ها

بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان ،آتش زدن عمدی جنگل ها در شمال وشرق کوردستان از طرف حکومت های ایران وترکیه، در شهر کلن آلمان محکوم شد.
در پی خبر آژانس روژنیوز، این حرکت با برپا کردن یک چادر وخواندن یک پیام شروع شد وقرار است که تا دو روز آینده، هر روز از ساعت ۱۵ تا۱۹ بعدازظهر ادامه داشته باشد.
این حرکت اعتراضی از طرف مرکز دموکراتیک کورد در شهر کلن وانجمن زنان ویان برنامه ریزی شده است.
در این سه روز، جزوه هایی درباره ی جنایات دولت ایران و ترکیه برای از بین بردن طبیعت کوردستان در بین شهروندان آلمان توزیع می‌شود.
جمعیت حقوق بشر کوردستان