٥٤ روز بیخبری از سرنوشت رامین حسین پناهی، جان این زندانی سیاس کورد در خطر است

طبق خبر رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، باگذشت ٥٤ روز از بازاشت این فعال سیاسی کورد، کماکان از سرنوشت و زندگی این زندانی سیاسی کورد”رامین حسین پناهی”، خبری در دسترس نیست، جان این زندانی سیاسی در خطر جدی میباشد.

رامین حسین پناهی روز جمعه دوم تیرماه ۱۳۹۶ شمسی همراه برادر و ۲ تن از رفقای دیگرش در کمین نیروهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران افتادند، رامین در حالی که زخمی شده بود توسط این نیروها بازداشت و بعلت شدت جراحت به بیمارستانی در شهر”سنه” شرق کوردستان منتقل شد اما با توجه به ممنوعیت رسیدگی پزشکی در مداوای نامبرده و انتقالش به محل بازجویی سپاه پاسداران و تحت شکنجه قراردادن این زندانی توسط بازجوها،نامبرده بیهوش و به حالت کما رفته است.

رامین در جریان تیراندازی سپاه پاسداران ایران و اثابت ۳ گلوله از ناحیه کمر و پا و پشت زخمی شده و پس از انتقال از بیمارستان به زندان سپاه پاسداران،بر اثر فشار،شکنجه و همچنین خونریزی زیاد به کما رفته و بە مدن چند روز به یکی از بیمارستانهای خارج از شهر “سنه”منتقل شده بود.

لازم به گفتن است که طبق مفاد پیماننامه و کنواسیونهای حقوق بشری،حفاظت از جان زخمیها و اسرای جنگی بعهده طرفهای در حال جنگ میباشد که زخمی یا اسیر گرفته اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان، از سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری وابستە بە این سازمان، نهادها و جمعیت های حقوق بشری و تمامی ارگانها و افراد فعال در راستای دفاع از حقوق بشر میخواهد، اقدامات لازمە جهت حفاظت از جان این زندانی سیاسی کورد را بە انجام برسانند و ایران را وادار کنند کە از وضعیت سلامت نامبردە، پاسخگو باشد. جمعیت حقوق بشر کوردستان