خواهر و برادری كورد  توسط نیروهای امنیتی اداره اطلاعات در شهر سقز بازداشت شدند.

طبق گزارشی کە بە دست جمعیت حقوق بشر کردستان رسیدە است  دو شهروند شرق کردستان  فوزیه حسین زاده و آوات حسین زاده٬ فرزند عثمان٬ در در بتاریخ ۹ اسفند  حوالی ساعت ۱۱ شب از سوی نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

نیروهای امنیتی همچنین اقدام  به تفتیش و بازرسی منزل و ثبت و ضبط وسایل شخصی آنان کرده‌اند. این در حالی است کە هیچ گونە مجوز قانونی برای بازداشت و تفتیش و ضبط وسایل شخصی  بە انان و خانوادە انها ارائە نداند.

فوزیه حسین زاده در رشته حسابداری در دانشگاه آزاد سقز تحصیل می‌کند و برادر وی، آوات حسین زاده، درزمینه عکاسی فعالیت داشت.

مامورین انتظامی امنیتی  در حین بازداشت این شهرواندان گفته اندک ە گویا این بازداشت‌ شدگان برای یکی از احزاب شرق کردستان کە  مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران است فعالیت تبلیغی کردند.

جمعیت حقوق بشر کردستان

05/03/2016