ديوار كشي دولت تركيه در مرزهاى راجۆ

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، ارتش تركيه اقدام به ساخت ديوار ما بين شمال و غرب كوردستان كرده و اينبار در روستاهاى تابع ” راجۆ ” از كانتون عفرين اقدام به ديواركشي نموده است.
پيشتر ارتش تركيه ديوارى را ما بين مرز غرب و شمال كوردستان ساخته بود و اينك در حال آماده سازى براى ساخت ديوارى در روستاهاى “سوركى و ئدامى ” از توابع راجۆى كانتون عفرين كرده است.

لازم به ذكر است كه حكومت تركيه جنگى تمام عيار بر عليه كوردستان آغاز كرده و هر بار به شيوه اى كوردستان را تحت محاصره قرار ميدهد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان