وضعیت بغرنج زندانیان محبوس در زندان رجایی شهر کرج

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است، از مورخه ۱۰ مردادماه ۱۳۹۶شمسی ۵۳ تن از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج که در یک هفتە اخیر به بند جدید در سالن ده این زندان منتقل شده بودند، ارتباطشان با دنیای بیرون و سایر بندهای زندان قطع شده است،این زندانیان با اتهامات امنیتی به حبس های طولانی و در چند مورد اعدام محکوم شده اند.

در گزارش آمدە است کە از وضعیت این زندانیان با اسامی (شورش آینه بوکانی، سلیمان پیروتی، حمزه درویشی، امین تالشی، کامران عراقی، مسلم کوردی، نامق دلدل، قاسم ابسته، خسرو بشارت،  خسرو شرفی پور، برهان اصغریان، کامبیز عباسی، صالح عادلی ، هیوا عثمانی، اسماعیل بوکانی، هیوا بوکانی، فواد بابایی، فیروز حمیدی، انور خضری، والی حسن شویلان، داود عبداللهی، علی کرمی، فرهاد، سلیمی، جمشید پیروتی، ، کامران شیخه، برزان نصرالله زاده، ، عرفان نادری زاده، رحمت خوش خواه، شورش کریکار، عبدالرحمن سنگانی،حمید بابایی،عثمان قدرت، فرزاد حسینی، یاسر شرفی پور و واحد شرفی پور) کە از روز هشتم مردادماه توسط مسئولین زندان رجایی شهر کرج بە بند جدید انتقال دادە شدەاند خبری در دست نیست.

خانم کبری پارساجو همسر حمید بابایی ضمن اظهار نگرانی، در یادداشتی که در اینستاگرام خود نوشتە است گفته که همسرم به همراه ۵۲ زندانی دیگر در یک سالن انفرادی بزرگی محبوس شده اند و  به مدت دو هفته است که کوچکترین اطلاعی از ایشان و دوستان دیگر نداریم طبق گزارشاتی که از بندهای دیگر به دوستان رسیده همسرم به همراه ۴ زندانی دیگر در بهداری بستری شده اند و تمامی ۵۳ نفر در اعتصاب غذا هستند و ما همچنان اطلاعی از صحت این اخبار نداریم و بیخبری ما را به سمت نگرانی سوق می دهد.

لازم به گفتن است که در سالن ده این زندان ۴۰ دوربین مداربسته و ۶۴ سیستم شنود کارگذاشته اند و این در حالیست که جدای از کنترل شدید زندانیان، حق ملاقات هفتگی را نیز از آنان سلب نموده اند.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان