علرغم پتانسیل بالای شهرستان بوکان در تولید کاغذ ، منابع این منطقە خام فروشی میشوند

بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، عبدالحمید سرتیپی معاون برنامەریزی و امور عمرانی فرمانداری جمهوری اسلامی ایران در بوکان، در جلسه ای در مورد رفع موانع تولید معادن شهرستان بوکان در شرق کوردستان اقرار کردە است کە با توجە بە پتانسل بالای شهرستان بوکان در تولید کاغذ، موادخام این منطقە نظیر سنگ اهک خام فروشی میشوند، در صورتیکە اگر سرمایەگذاری کافی در این شهرستان انجام شود، میتوان زمینە توسعە این منطڤە از کوردستان و همچنین کاهش بیکاری و ایجاد فرصت اشتغال را فراهم اورد. بر اساس گفتەهای نامبردە سالانه به‌میزان دو میلیارد دلار کاغذ وارد کشور ایران میشود.

استان اورمیە در شرق کوردستان دارای منابع متعدد مواد خام و معدنی میباشد کە در سطح کلاس جهانی قرار دارند، بر اساس اطلاعات موجود، چهار محدودەی شکل گیری آهن در شهرستان بوکان وجود دارد.
میزان استخراج در معادن شهرستان بوکان سالانە ۶۳۰ هزار تن در سال است. قابل ذکر است کە این میزان کمتر از ظرفیت استخراج در این شهرستان است. با این وجود هیچ گونە امکانی جهت توسعە و بهرەوری در خود این شهرستان انجام نشدە و بیشتر از شرق کوردستان خارج میشوند.

باتوجە بەنرخ ۲۲% بیکاری در این شهرستان، در خود این معادن نیز از حضور نیروهای بومی جلوگیری میشود وبجای استفادە از اهالی منطقه، بیشتر از نیروهای غیر بومی در معادن استفاده میشود.

قابل ذکر است کە استاندارد نبودن همین معادن نیز باعث ایجاد خسارت به راه‌های مواصلاتی و زمین‌های زراعی شده است و امنیت جانی ساکنان این روستاها را تهدید می‌کند.

بیکاری و نبود فرصتهای شغلی، باعث ایجاد مشکلات زیاد اقتصادی در شرق کوردستان شدە است. بەشکلی کە بخشی از خودکشیها بیشتر بە عامل بیکاری و نبود فرصتهای شغلی برمیگردد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان