قتل عام شنگال، قتل عام هویت و موجودیت ملت کورد بود

جمعيت حقوق بشر كوردستان ضمن احترام بە جانباختگان و اسیب دیدگان قتل عام شنگال ، از همگان میخواهد بە ابعاد گستردە این حادثە هولناک توجە کردە و سعی در ترمیم زخمهای بازماندگان نمایند.

با استناد به تاريخ، منطقە شنگال در کوردستان بارها مورد حمله واقع گرديده و مردمان ان قتل عام شدەاند. در سال ١٥١٦ ميلادى از جانب عثمانيهـا تسخير شد،حملات بە این منطقە ادامە داشت، تا بار ديگر سال ٢٠١٤ اين شهـر و شهـروندان هدف حملە نیروهای دولت اسلامی عراق و شام(داعش)قرار گرفتند، حملە ای کە هدف از ان نسل کشی کامل ساکنین شنگال بود.

بعد از هـجوم داعش به شنگال هـزاران نفر از ساكنان انجا ناچار شدند كه خانه و سرزمين خود را به جا گذاشته و اواره شدند.

نیروی تروریستی داعش از وضعیت متشنج منطقە و عدم امادگی نیروهای موجود در ان منطقە سواستفاده نموده و تعداد بسيارى از روستاهـاى شنگال را تسخير و مردم انجا را قتل و عام نمودند. هـزاران زنان ايزدى را ربوده و تعداد بيشمارى از انهـا را مورد تجاوز و خشونت قرار دادند، تعدادی بیش از ۳٥۰۰ از زنان و دختران ايزدي بە عنوان برده جنسی به ثروتمندان كشورهـاى عرب هـمجوار فروخته شدند.

هرچند نیروهای دولت اسلامی عراق و شام ، شنگال و ايزديهـا را هـدف پروسە ژنوساید قرار دادند و قصد داشتند با انجام پروسه ى ژنوسايد این منطقە را از کوردستان جدایی نمایند، اما ساکنان شنگال با هـمبستگى و اتحاد مردمى، به دفاع از هـويت و كيان خود پرداختند و تحت هـيچ شرايطى نه تنهـا از هـدف خود عقب نشينى نكردند بلكه با اتکا بە نیروهای خودی و ارگانیزە کردن از تاريخ و سرزمين كهـن شان دفاع نمودند.

قتل عام شنگال، بیشتر نشانگر ظلم و خشونتی است کە بە جامعە و سرزمین کوردستان تحمیل شدە است، نشانر نگاە ضدبشری و غیرانسانی گروەهایی است کە بر اساس افکار فاسیستی جوامع را انالیز میکنند و بە منظور توسعە طلبی حاضرند مردمانی را قتل عام کنند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان ضمن ارج نهادن مقاومت کوبانی و ادای احترم بەجانباختگان، مقاومت نیروهای مدافع این بخش از کوردستان را ستودە و خواهان است کە تمامی جامعە کوردستان سعی درالتیام درد و رنج شنگال و کوردهای ایزدی نمایند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان