ایجاد مزاحمت  برای دختران دوچرخه سوار در مریوان و ضبط دوچرخه آنان

دختران دوچرخه‌سوار در اطراف دریاچه زریبار با ممانعت نیروهای لباس شخصی  جمهوری اسلامی ایران روبرو می‌شوند.

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است امروز سە شنبە ١٠ مرداد ماە نیروهای لباسی شخصی وابسته به اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در شهرستان  مریوان  کە در اطراف دریاچه زریبار این شهر مستقر شدە بودند در راستای جلوگیری از دوچرخە سواری زنان و دختران   بطور مداوم درحال گشت‌زنی بودند. و تمامی زنان و دخترانی را کە دوچرخه سواری میکردند  توسط این نیروها با اخطار وتعهد کتبی اخذ کردن از انها و توقیف دوچرخەهایشان مواجە میشدند.

در گزارش امدە است کە از روز دوشنبە ٩ مرداد ماە اين  نیروها در این منطقە مستقر شدەاند و از زنان و  دختران دوچرخه‌سوار را اطراف دریاچه زریبار مریوان با ممانعت عمل میاورند.

مأمورین  نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مقابل اعتراض دختران و زنان دوچرخە سوار بە انها گفتە بودند کە دوچرخه‌سواری دختران در امکان عمومی ممنوع است.

لازم بە ذکر است کە طی چند ماە اخیر ، مأموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران  چندین بار با دوچرخه‌سواری زنان و دختران در اماکن عمومی مریوان جلوگیری کرده‌اند.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان