قتل يك كولبر كورد در شرق كوردستان

ابراهیم رحمانی مشهور بە “برایم تاژانی ” از اهالی شهرستان بانە در شرق کوردستان توسط نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران بە قتل رسید.

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است ابراهیم رحمانی روز یک شنبە ٨ مرداد ماە سال ١٣٩٦ شمسي در اطڕاف بانە  بدنە اخطار قبلی  با شلیک مستقیم نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران بە قتل رسید.

در گزارش امدە است کە سە راس قاطڕ با محمولە های ان کە متعلق  بە  ابراهیم رحمانی  بودند نیز پس از بە قتل رساندن وی توسط نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران مصادرە شد.

ابراهیم رحمانی بە مانند بسیاری دیگر از کولبران کورد  بە دلیل بیکاری جهت امرار معاش روزانە خانواده خود بە شغل کولبری مشغول بود.

طبق اطلاعات بدست امدە در هفتە گذشتە  نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان حداقل سە تن از کولبران کورد را بە قتل رسانیدە و دو تن را  نیز بە شدت زخمی کردەاند این درحالیست کە دستگاە تبلیغاتی جمهوری اسلامی ایران جهت بە انحراف کشاندن کشتار کولبران در شرق کوردستان جهت بیمە کردن انها  اقدام بە جمع اوری اسامی این کولبران نمودەاست.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان